Podd – ångestreducering som förälder

Podden ”ABOUT CONSENT” är på engelska och belyser sexuella övergrepp i barndomen och med särskilt fokus på hur det påverkar utsatta som får barn senare i livet och deras roll som förälder.

Grundaren Rosalia Rivera, startade organisationen ”Consent Parenting” och denna podd för att framför allt stödja den som utsatts sexuellt som barn i frågor kring det egna föräldraskapet. Detta utifrån att hon själv upplevde det oerhört triggande att prata med sina egna barn om samtycke.

Podden har sedan dess utvecklats och innehåller olika avsnitt med innehåll kopplat till sexuella övergrepp i barndomen, exempelvis ”Beyond trauma and into resilience”, ”Parenting with PTSD” och detta avsnitt ”Coping with anxiety as a survivor Parent”.

Du kan lyssna på avsnittet exempelvis här, eller via Spotify här.

 

 

Det­ta är ett tips om en ex­tern re­surs och Rise tar ing­et an­svar för in­ne­hål­let. Här på Stöd­por­ta­len pub­li­ce­rar vi ma­te­ri­al från fle­ra skil­da per­spek­tiv i syf­te att bred­da kun­skap, bi­dra till re­flek­tion, speg­la er­fa­ren­he­ter kring sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men och dess kon­se­kven­ser samt öka för­ut­sätt­ning­ar för läk­ning hos den som le­ver med er­fa­ren­he­ten av sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men.