Självmedkänsla – föreläsning tillsammans med Marie Bengtsson från Bli mera du

Un­der 2023 ge­nom­för­de vi fle­ra web­bi­na­ri­er ex­klu­sivt för med­lem­mar i Rise, där vi bjöd in oli­ka fö­re­lä­sa­re med spe­ci­a­list­kun­skap som vi ser kan bi­dra i läk­nings­pro­ces­sen ef­ter att ha ut­satts för sex­u­el­la över­grepp som barn.

Vårt fjärde och sista web­bi­nar un­der året var till­sam­mans med Marie Bengtsson från ”Bli mera du”.

”Man kan inte hata sig själv till en bättre version av sig själv” är en klokhet som de flesta av oss kan skriva under på. Men vad innebär då motsatsen? Hur kan vi älska oss till en bättre version av oss själva? Hur kan vi läka och bli hela med hjälp av ömhet, förlåtelse och förståelse mot oss själva?

Den frågan besvarades i webbinariet ”Självmedkänsla – ett vänligt sätt att läka och leva”. En föreläsning där du får lära dig mer om varför vi ofta motiverar oss med självkritik för att uppnå inre förändring men hur vi istället kan använda ett mer tillåtande förhållningssätt för att växa och utvecklas som människor. Ett förhållningssätt som inte bara är mer skonsamt utan också mer gynnsamt.

Marie Bengtsson driver sedan åtta år tillbaka företaget ”Bli mera du” där hon hjälper självkritiska själar att finna sinnesfrid och livsglädje. Dessförinnan jobbade Marie i åtskilliga år som terapeut inom beroendebehandling och som coach inom karriär- och ledarskapsutveckling. Mer information om Marie hittar du här: www.blimeradu.se Där finns också olika typer av material du kan ladda ner för hjälp till självhjälp (finns också med som tips på Stödportalen).

Marie driver även det omtyckta kontot ”Bli mera du” på Instagram, med över 13.000 följare.

Nu släp­per vi alla web­bi­na­ri­er från 2023 här på Stöd­por­ta­len – för alla att se. Om du vill vara först med att ta del av kom­man­de ex­klu­si­va web­bi­na­ri­er för med­lem­mar så blir du snabbt och en­kelt med­lem här. Med­lem­ska­pet kos­tar 200kr/​år.