Rise-dagen panel ”kopplingar till barndomens övergrepp”

Samtalspanel: Är det viktigt att synliggöra kopplingar till barndomens övergrepp?

Finns det ett vär­de av att syn­lig­gö­ra kopp­ling­ar mel­lan barn­do­mens sex­u­el­la över­grepp och kon­se­kven­ser se­na­re i li­vet och då även ut­an­för psy­ki­a­tri och pri­mär­vård? Vi dis­ku­te­rar bland an­nat be­ro­en­de­pro­ble­ma­tik, sex­u­ellt själv­ska­de­be­te­en­de och våld i nära re­la­tion till­sam­mans med yr­kes­verk­sam­ma med ge­di­gen er­fa­ren­het.

I panelen deltar Magnus Carlsson (drog- och alkoholterapeut på Återtåget), Miki Nagata (behandlare på Ersta Hopp) samt Rebecka Andersson (Generalsekreterare för Unizon).

Forskning visar bland annat att:

Risken för alkoholmissbruk som vuxen är ca 26 gånger högre* för kvinnor som utsatts sexuellt som barn.

Risken för att som vuxen utsättas för våld i nära relation är ca 11 gånger högre* för kvinnor som utsatts sexuellt som barn.

*Ask Elkit, University of Southern Denmark

 

(Foto: Mike Eriksson)

 

Samtliga rättigheter till detta material tillhör Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.