Rise animerade föreläsningar – nr 1: Introduktion

Att få kunskap om vanliga konsekvenser som vi kan drabbas av efter att ha utsatts sexuellt som barn kan ofta minska känslor av skam och skuld. Det är inte ”fel” på oss, utan det finns förklaringar till varför det blivit som det blivit. Varför vi mår som vi mår och varför vi ibland har det som vi har det.

Rise har där­för ta­git fram en se­rie ani­me­ra­de fö­re­läs­ning­ar med faktabaserad kun­skap om det­ta svåra ämne. Även om kun­skap om det vi va­rit med om kan kän­nas svår, smärt­sam och sorg­lig så är det ofta gott att få en ökad för­stå­el­se för oss själ­va och det kan ock­så bi­dra till en stör­re själv­med­käns­la. Vi gjor­de det vi be­höv­de för att över­le­va.

Många vi mö­ter är räd­da för att bli över­väl­di­ga­de av in­for­ma­tion kring trau­ma. Fö­re­läs­ning­ar­na är där­för gjor­da så att du ska kun­na pa­u­sa vid be­hov och se dem i din egen takt. Vi påminner också om att Rise alltid finns med stöd i olika former, om du behöver det. Aktuella öppettider i Stödlinjen hittar du här.

Vi rekommenderar att du börjar med att se detta första avsnitt nr 1: Introduktion, för att närma dig ämnet och få mer information om hur vi lagt upp dessa föreläsningar. Följande avsnitt handlar om:

  1. introduktion till föreläsningar
  2. automatiska traumareaktioner
  3. skam och skuld
  4. Psykiatriska diagnoser
  5. närstående