Rise animerade föreläsningar – nr 5: Närstående

Att få kun­skap om van­li­ga kon­se­kven­ser som vi kan drab­bas av ef­ter att ha ut­satts sex­u­ellt som barn kan ofta mins­ka käns­lor av skam och skuld. Det är inte ”fel” på oss, utan det finns för­kla­ring­ar till var­för det bli­vit som det bli­vit. Var­för vi mår som vi mår och var­för vi ibland har det som vi har det.

Rise har där­för ta­git fram en se­rie ani­me­ra­de fö­re­läs­ning­ar med faktabaserad kun­skap om det­ta svåra ämne. Även om kun­skap om det vi va­rit med om kan kän­nas svår, smärt­sam och sorg­lig så är det ofta gott att få en ökad för­stå­el­se för oss själ­va och det kan ock­så bi­dra till en stör­re själv­med­käns­la. Vi gjor­de det vi be­höv­de för att över­le­va.

Många vi mö­ter är räd­da för att bli över­väl­di­ga­de av in­for­ma­tion kring trau­ma. Fö­re­läs­ning­ar­na är där­för gjor­da så att du ska kun­na pa­u­sa vid be­hov och se dem i din egen takt. Vi påminner också om att Rise alltid finns med stöd i olika former, om du behöver det. Aktuella öppettider i Stödlinjen hittar du här.

I det­ta av­snitt nr 5: Närstående delar vi med oss av information för dig som är närstående, för dig som vill berätta för en närstående eller för dig som vill ge en närstående mer information om vad som ofta kan vara viktigt i bemötandet av den som berättar om sexuell utsatthet i barndomen.

Vi re­kom­men­de­rar att du först bör­jar med att se av­snitt nr 1: Introduktion till föreläsningar, för att när­ma dig äm­net och få mer in­for­ma­tion om hur vi lagt upp des­sa fö­re­läs­ning­ar. Så­här ser alla av­snitt ut:

  1. Introduktion till föreläsningar
  2. Automatiska traumareaktioner
  3. Skam och skuld
  4. Psykiatriska diagnoser
  5. Närstående