Rise animerade föreläsningar – nr 2: Automatiska traumareaktioner

Att få kunskap om vanliga konsekvenser som vi kan drabbas av efter att ha utsatts sexuellt som barn kan ofta minska känslor av skam och skuld. Det är inte ”fel” på oss, utan det finns förklaringar till varför det blivit som det blivit. Varför vi mår som vi mår och varför vi ibland har det som vi har det.

Rise har där­för ta­git fram en se­rie ani­me­ra­de fö­re­läs­ning­ar med faktabaserad kun­skap om det­ta svåra ämne. Även om kun­skap om det vi va­rit med om kan kän­nas svår, smärt­sam och sorg­lig så är det ofta gott att få en ökad för­stå­el­se för oss själ­va och det kan ock­så bi­dra till en stör­re själv­med­käns­la. Vi gjor­de det vi be­höv­de för att över­le­va.

Många vi mö­ter är räd­da för att bli över­väl­di­ga­de av in­for­ma­tion kring trau­ma. Fö­re­läs­ning­ar­na är där­för gjor­da så att du ska kun­na pa­u­sa vid be­hov och se dem i din egen takt. Vi påminner också om att Rise alltid finns med stöd i olika former, om du behöver det. Aktuella öppettider i Stödlinjen hittar du här.

I detta avsnitt nr 2: Automatiska traumareaktioner berättar vi mer om hjärnans fantastiska överlevnadsmekanismer. Mekanismer som ofta räddar oss och hjälper oss att stå ut med det hemska när det händer, men som kan blir utmanade för oss senare i livet när faran, som aktiverade våra traumaresponser, är över.

Vi rekommenderar att du först börjar med att se avsnitt nr 1: Introduktion till föreläsningar, för att närma dig ämnet och få mer information om hur vi lagt upp dessa föreläsningar. Såhär ser alla avsnitt ut:

  1. Introduktion till föreläsningar
  2. Automatiska traumareaktioner
  3. Skam och skuld
  4. Psykiatriska diagnoser
  5. Närstående