Forskning om syskonvåld

Många vi möter i stödverksamheten på Rise berättar om syskon som begått övergrepp. Vi har också vid flera tillfällen erbjudit stödgrupp med tema ”utsatt av syskon”, där medlemmar kunnat möta andra med erfarenhet av sexuell utsatthet i barndomen och denna erfarenhet i synnerhet.

Något många beskriver är hur svårt det kan vara att lägga ansvaret där det hör hemma när det är ett annat barn som är förövare. Många beskriver också hur svårt det kan vara att berätta för och senare få bristande stöd av föräldrar som inte klarar av att ta ställning och agera.

Brottsoffermyndigheten lyfter just nu särskilt fram problematiken med syskonvåld och att det saknas kunskap för att kunna stödja den som utsatts. I denna film berättar man mer om färsk forskning i ämnet, en forskning som också beskriver både hur långtgående våldet kan vara, hur tidigt det kan börja, hur länge det kan vara och i vilka former det kan förekomma.

https://youtu.be/GVwKJ7uAmsk

 

 

Det­ta är ett tips om en ex­tern re­surs och Rise tar ing­et an­svar för in­ne­hål­let. Här på Stöd­por­ta­len pub­li­ce­rar vi ma­te­ri­al från fle­ra skil­da per­spek­tiv i syf­te att bred­da kun­skap, bi­dra till re­flek­tion, speg­la er­fa­ren­he­ter kring sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men och dess kon­se­kven­ser samt öka för­ut­sätt­ning­ar för läk­ning hos den som le­ver med er­fa­ren­he­ten av sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men.