Aktuellt stöd just nu

Rise erbjuder stöd från en utsatt till en annan, genom flera olika stödformer. Du kan läsa mer om våra stödformer här

Våra stödpersoner tar emot samtal, mail och chattar med både utsatta vuxna, närstående, yrkesverksamma och ibland även utsatta barn. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym om du vill.

Alla stödpersoner är medlemmar i Rise och har själva erfarenhet av att ha utsatts för incest eller sexuella övergrepp i barndomen. Rise stödtelefon, stödchatt och stödmail är tillgängliga för alla, även för dig som inte är medlem. Du finner aktuella öppettider nedan.

Observera att endast information om tider för vår stödlinje visas här, allt annat stöd får du information om via mail när du är medlem i Rise – för allas trygghet.

Om du vill ringa

Te­le­fon: 08-696 00 95

När du ring­er till oss va­rar sam­ta­let i upp till 20 mi­nu­ter, för att så många som möj­ligt ska ges möj­lig­het att kom­ma fram.

Om du vill mai­la

Om du mai­lar till stödmailen på Rise, som du kan göra när som helst, får du svar inom någ­ra da­gar. Du når oss via: stod@rise-sverige.se

Om du vill chat­ta

När du chat­tar med Rise mö­ter du, pre­cis som med te­le­fon och mail, all­tid en stöd­per­son med egen er­fa­ren­het av att ha va­rit ut­satt som barn. De har alla gjort ett tyst­nads­å­ta­gan­de och ge­nom­gått vår sär­skil­da ut­bild­ning för stöd­per­so­ner. Du kan all­tid vara ano­nym och läm­na när du vill.

Stödchatten nås via vår vanliga hemsida under öppettiden: www.rise-sverige.se (öppnas i en ny flik)

Du star­tar chat­ten ge­nom att klic­ka på ”Star­ta chatt” nere till hö­ger när chat­ten är öp­pen. (Då chat­ten inte är ak­tiv står det istäl­let ”Hjälp”). Då ställs du i kö för att chat­ta och vi tar emot i tur och ord­ning ef­ter köplats.

Alla öppettider för stödtelefon och stödchatt hittar du här.


*Vi stänger ibland kön en stund innan sluttiden, för att hinna med att svara alla dem som står i kö innan tiden för chatten är slut. Ibland har vi också extra öppet, exempelvis i samband med storhelger.

Har du frå­gor om te­le­fon, mail och chatt?

Du kan när som helst ta kon­takt med oss för frå­gor. Mej­la då till: info@rise-sverige.se

För dig som är när­stå­en­de

Ibland har vi möj­lig­het att er­bju­da sär­skilt stöd för an­hö­ri­ga/​part­ners/​när­stå­en­de, ex­em­pel­vis fö­re­läs­ning­ar el­ler stöd­grupp. Du fin­ner då ak­tu­ell in­for­ma­tion här. Se även mer in­for­ma­tion på denna sida: För närstående (öppnas i en ny flik)

För dig som är yr­kes­verk­sam

Du kan all­tid be­stäl­la in­for­ma­tions­ma­te­ri­al från oss el­ler göra för­fråg­ning­ar om fö­re­läs­ning­ar/​ut­bild­ning­ar, ge­nom att mai­la info@rise-sverige.se. Se även mer in­for­ma­tion un­der fli­ken För yrkesverksamma (öppnas i en ny flik)

 

 

#närstående #stöd #stödchatt #stödgrupp #stödsamtal #stödtelefon #yrkesverksam