Introduktion till Rise Stödportal!

Här i Rise stöd­por­tal har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst, oav­sett vad just du har be­hov av idag och oav­sett var du bor i lan­det. Stöd­por­ta­len kom­mer att vara un­der kon­ti­nu­er­lig ut­veck­ling och fyl­las på med nya verk­tyg och kun­skap vart­ef­ter. Ett le­van­de fo­rum som du kan ha an­led­ning att gå till­ba­ka till om och om igen. Du kan här fin­na oli­ka öv­ning­ar, ny kun­skap, per­son­li­ga be­rät­tel­ser, bil­der och fil­mer för in­spi­ra­tion, vår tid­ning Spe­geln, Rise-pod­den, me­di­ta­tio­ner och myc­ket an­nat. Oav­sett om du är i bör­jan av din läk­ning, el­ler har ar­be­tat med din läk­ning un­der många år, så hop­pas vi att du ska fin­na vär­de i stöd­por­ta­len.

För att utforska stödportalen går du enklast till knappen ”Utforska” högst upp på denna sida. Där finns dels olika kategorier som du kan utforska, dels finns en möjlighet att hitta innehåll genom sökord, beroende på om du söker något särskilt.

Till­gång till låst ma­te­ri­al på stöd­por­ta­len in­går i ditt med­lem­skap i Rise, oav­sett vil­ken med­lems­form du har. För att få till­gång till det låsta in­ne­hål­let be­hö­ver du log­ga in på ”Min por­tal”. Det gör du med sam­ma an­vän­dar­namn och lö­senord som till ”Mina si­dor” på Rise van­li­ga hem­si­da (där kan du ock­så änd­ra ditt lö­senor­det om du vill). För att kom­ma till Mina si­dor tryc­ker du på knap­pen ”Rise Web” ovan, om det är förs­ta gång­en du an­vän­der mina si­dor, så kom­mer du att be­hö­va ak­ti­ve­ra ditt kon­to och se­dan väl­ja ett lö­senord en­ligt de in­struk­tio­ner du får.

Om du ännu inte är medlem är du varmt välkommen att bli det här: Bli medlem i Rise.

Har du tips om verktyg eller kunskap som hjälpt dig på din väg mot läkning får du gärna höra av dig till oss på: info@rise-sverige.se Vi kommer att göra urval utifrån en intern process för att kvalitetssäkra portalens innehåll så mycket som möjligt.